היטל השבחה

היטל השבחה הינו היטל המוטל בגין עליית שווי המקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

​​הסמכות לגביית היטל השבחה מסורה לוועדה המקומית לתכנון ובניה מכוח הוראות סעיף 196 א' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965 (להלן: "החוק"), ועל פי התנאים ובדרכים שנקבעו בתוספת השלישית לחוק אשר מחייבים את הוועדה המקומית בגביית היטל השבחה

שיעור ההיטל הקבוע בחוק עומד על 50% מעליית הערך שנוצרה במקרקעין, אך ישנם מקרים בחוק בהם שיעור היטל ההשבחה נמוך יותר.

מטרת ההיטל היא כיסוי הוצאות הועדה המקומית הקשורות בתכנון ופיתוח וברכישת מקרקעין לצרכי ציבור.

תשלום ההיטל הינו תנאי למתן אישור להעברת הזכויות בלשכת רישום המקרקעין, גם אם הזכויות בנכס במועד המכירה טרם נוצלו או ינוצלו בעתיד ע"י הרוכש.

היטל השבחה נגבה על ידי הועדה המקומית בעת "מימוש זכויות" במקרקעין. "מימוש זכויות" מוגדר בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, והוא מתקיים באחד מהמקרים הבאים:

  • העברת מקרקעין או העברת החכירה לדורות בהם (בשלמות או חלקית) או הענקת זכויות בהם הטעונה רישום בפנקסי המקרקעין, למעט העברה מכוח דין והעברה ללא תמורה מאדם לקרובו.
  • קבלת היתר בניה עקב אישור תכנית מתן הקלה או התרת שימוש חורג.
  • התחלת השימוש בפועל במקרקעין כפי שהותר לראשונה בתכנית משביחה (מקרה שבו מתחילים לעשות את השימוש לפני אישורה של התכנית).

מועד חישוב שווי ההשבחה הוא היום בו אושרה התכנית המשביחה, ההקלה או השימוש החורג. היטל ההשבחה לא חל על תכניות שקיבלו את תוקפן לפני 1 ביולי 1975.

​גובה היטל השבחה נקבע באמצעות שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית אשר עורך שומה לאומדן סכום ההשבחה על פי המצב הפיסי, התכנוני והמשפטי של הנכס ועל פי ההוראות הקבועות בתוספת השלישית.

​היטל השבחה, שנקבע על ידי שמאי הוועדה צמוד למדד המחירים לצרכן או למדד תשומות הבנייה, הנמוך מבין השניים, מיום אישור התוכנית ועד למועד מימוש הזכויות – קרי יום מכירת המקרקעין.

במידה והתבצע מימוש זכויות בנכס והיטל השבחה עדיין לא שולם – מתווספת לסכום גם ריבית פיגורים בנוסף להפרשי הצמדה. ​

על שומת היטל השבחה ניתן לערער בשתי דרכים:

  1. ערר בפני וועדת ערר מחוזי – אם המחלוקת הינה על עצם החיוב בהיטל השבחה ניתן לערור לוועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 45 ימים מיום שבו הובאה השומה לידיעת החייב.
  2. ערר בפני שמאי מכריע – אם החייב בהיטל אינו חולק על עצם החיוב כשלעצמו אך חולק על גובה ההיטל ניתן לפנות בתוך 45 ימים מיום קבלת השומה ודרישת התשלום המצורפת לשומה ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים על מנת שימנה שמאי מכריע לצורך הכרעה בעניין גובה החיוב.

בהתאם לסעיף 1(3) לתוספת השלישית ישנם פעולות שאינן נכללות בגדר של "מימוש זכויות" וככאלה הן לא מקיימות חבות בתשלום היטל השבחה, אלא מאפשרות לדחות את התשלום בעת שיתרחש מימוש זכויות בעתיד ואלה הן הפעולות:

  • רישום זכויות בפנקסי המקרקעין עפ"י צו ירושה או צוואה.
  • העברה ללא תמורה בין אדם לקרובו.

"קרוב" על פי החוק מוגדר כבן זוג, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, אח ובני זוגם.

  • העברה אגב רישום או תיקון צו בית משותף או רישום משכנתה.

העברה של נכס שהבעלים, כהגדרתו בחוק מס רכוש, החזיק בו עוד לפני תאריך 1/7/81 ועדיין הנכס אינו רשום על שמו וכעת בעל הזכויות החוזיות מבקש לרשום את הזכויות על שמו.

הזמנת שומה מוקדמת

בהתאם להוראות סעיף 4(4) לתוספת השלישית, בעל המקרקעין רשאי לפנות לוועדה בבקשה לעריכת שומה מקדימה, ללא קשר למועד המימוש ובכפוף לתשלום מקדמה אשר תקוזז במועד תשלום היטל השבחה. בכך בעל הנכס יכול לדעת מראש מה גובה היטל השבחה שאותו יחויב לשלם.

עם זאת, חשוב לדעת, כי תהליך של הזמנת שמאות מוקדמת מאלץ ומחייב את המזמין להשלים את הפרוצדורה הקשורה בהליכי ההשגה וערעור (ככל שברצונו לעשות כן), תוך 45 ימים ממועד קבלת השומה, שכן אם לא ייעשה כן, היא תהפוך לסופית וחלוטה.  

אהבתם? שתפו

נשמח לשמוע מכם!

ייעוץ ראשוני ללא עלות

משרד "נאור גלברג עורך דין ושמאי מקרקעין" הינו משרד בוטיק המעניק מעטפת של שירותי שמאות מקרקעין ועריכת דין בתחום הנדל"ן, תחת קורת גג אחת.

המשרד מהווה בית עבור לקוחות פרטיים, יזמים, קבלנים ומשקיעים, המחפשים את המענה המקצועי והאיכותי ביותר בתחום הנדל"ן

קידום אתרים – STRA