שירותי שמאות מקרקעין

הערכות שווי

הערכת שווי למגוון נכסים – משרדנו עורך ומבצע הערכות שווי לכל סוגי נכסי המקרקעין, לרבות הערכות שווי לדירות ובתי מגורים צמודי קרקע, מגרשים, נכסים מסחריים, משרדים, קרקעות חקלאיות, בדיקות טרום רכישה ועוד.

הערכות שווי לצורך בטוחה למתן אשראי (תקן 19) – משרדנו עורך ומבצע הערכות שווי לכלל סוגי הנכסים לצורך העמדת נכס כבטוחה לאשראי. הערכות השווי נערכות על פי עקרונות תקן 19 הקובע את רמת הפירוט המזערית בשומות מקרקעין המיועדות להצעת זכויות במקרקעין כבטוחה לאשראי שניתן ע"י בנקים, חברות ביטוח, קרנות מימון או כל גורם אחר המספק אשראי. נכסים נדל"ניים אלה יכללו לדוגמה, קרקעות לבניה, משרדים, נכסים מסחריים ועוד. הערכת השווי תשמש למטרות הלוואה למגוון צרכים שאינם משכנתא עבור דירה.

 הערכות שווי לבורסה לניירות ערך ע"פ תקן חשבונאות 29 (IFRS) – משרדנו עורך ומבצע הערכות שווי הנדרשת לצורכי דיווח של חברות ציבוריות ע"פ חוק ניירות ערך IFRS. כמו כן, לצורך הנפקת מניות והנפקות אג"ח ועסקאות בין בעלי עניין וחברות קשורות. חוות הדעת נערכות תחת עמידה בסטנדרטים המוגדרים בתקן חשבונאות 29 (IFRS).

 

דו"חות אפס ופיקוח פיננסי

דו"חות אפס, פיקוח וליווי פיננסי לפרויקטים – משרדנו עורך ומבצע דוחות אפס ובדיקות כדאיות לפרויקטי בניה למגורים ולתעסוקה, לרבות לפרויקטים מסוג תמ"א 38, פינוי בינוי, קבוצות רכישה, עסקאות קומבינציה ועוד.
עבור פרויקטים יזמיים בתחום הנדל"ן נדרשת הערכת שווי המכונה דו"ח אפס שלו חשיבות רבה בקבלת הלוואה בנקאית וחוץ בנקאית. הדו"ח כולל היבטים תכנוניים, הנדסיים, משפטיים וכלכליים של הפרויקט, תוך התייחסות למצב שוק הנדל"ן באזור. הדו"ח מציג את ההכנסות וההוצאות הצפויות בפרויקט ולמעשה מהווה אינדיקטור לרווחיות החזויה בפרויקט בנקודת ה"אפס" שלו. במשרדנו תוכלו ליהנות מליווי צמוד בכל הקשור לאופטימיזציה בתכנון, תמהיל דירות ושטחי מסחר, לצד מימון ותהליכים פיננסיים נוספים. 

בדיקת היתכנות וכדאיות כלכלית לפרויקט נדל"ן (GO/NO GO) – משרדנו עורך ומבצע בדיקת היתכנות כלכלית לפרויקטים נדל"ניים לצורך מתן שיקוף ראשוני בנוגע לרווחיות הפרויקט בטרם התחלתו וקבלת ההחלטה באם להוציאו אל הפועל (GO/NO GO). בדיקת ההיתכנות הכלכלית נעשית תוך שקלול מכלול החוזקות והחולשות המוצגות בתכנית, בחינת יכולות וכן התייחסות לסנטימנט הכלכלי, עסקי, ביורוקרטי והרגולטורי.

הפחתת שומות היטל השבחה

היטל השבחה הינו היטל הנדרש על ידי הועדה המקומית בגין השבחה של המקרקעין עקב אישור תכנית בניין עיר, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. היטל השבחה מוטל בעת 'מימוש' במקרקעין המהווה בהגדרתו מכירה או קבלת היתר בניה.
למשרדנו ניסיון רב בהפחתת היטלי השבחה באמצעות הגשת שומות נגדיות וליווי הליכים אל מול שמאי מכריע ו/או וועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה. כמו כן משרדנו עורך חוות דעת מקדמיות לאומדן צפוי של היטל השבחה לפני מכירה / בנייה.

מס שבח

בעת מכירת נכס, המושפע מזכויות בנייה נוספות יש לערוך חוות דעת לפיצול התמורה המתקבלת לשני חלקים.

משרדנו מתמחה בחוות דעת שמאיות לצורך הגשתן למס שבח כאשר המחיר ששולם בגין העסקה משקף תשלום גם עבור זכויות בנייה נוספות.

כמו כן מתמחה משרדנו בהכנת שומות נגדיות לדרישות תשלום מס שבח מטעם רשות המיסים בגין מכירת הנכס המושפע מזכויות בנייה נוספות.

תכנון ובניה

ליווי תכנוני, התנגדויות, איחוד וחלוקה – למשרד ניסיון עשיר בתחום דיני התכנון והבניה. אנו מספקים ללקוחותינו מגוון רחב של שירותים בתחום התכנון והבניה, החל משלב התכנון הראשוני, וכלה בגיבוש התכניות בניין עיר ואישורן ו/או שינוי ייעודן בוועדות התכנון הרלוונטיות. כמו כן, משרדנו עורך טבלאות הקצאה ואיזון לתוכניות איחוד וחלוקה לפי תקן 15, חוות דעת שמאיות וכלכליות לצורך הגשת התנגדות לתכנית בהכנה, ניתוח וייעוץ בהגדרת מתחמי איחוד וחלוקה והפרדת בעלויות ועוד.

חוות דעת מומחה

משרדנו מתמחה בקשת רחבה של תחומי שמאות מקרקעין, הכרוכים, בין היתר, בעריכת חוות דעת בנושאים הבאים:
רשות מקרקעי ישראל – הכנה והגשה של השגות ו/או עררים לרשות מקרקעי ישראל במגזר העירוני, התעסוקתי והחקלאי, בגין דרישות לתשלומים כגון: דמי היתר, דמי היוון, דמי הסכמה, דמי חכירה וכיו"ב.
בתי משפט – חוות דעת מומחה במסגרת הליכים משפטיים, בוררויות פירוק שותפות, חלוקת עיזבון, הליכי כינוס נכסים, קביעת שווי נכסים, חישוב ירידת ערך עקב נזקי בנייה וכל סכסוך משפטי לפי העניין.
פיצויי הפקעה וירידת ערך – הכנת חוות דעת בעניין פיצויים הנובעים מהפקעות וכן בעניין ירידת ערך המקרקעין בהתאם לסעיף 197. ליווי ההליכים אצל שמאי מכריע, ועדת ערר ובתי המשפט.